Loading...
  • 诺贝尔奖获得者保罗 莫德...
  • 生命科学学院举行2018...
  • 生命科学学院硕士研究生陈...
  • 校团委张琪书记考察生科院...

友情链接

科研论文

  • Jinping Liu, Linli Xu, Jianing Zhong, Ji Liao, Jing Li and Xingzhi Xu*(许兴智). Protein phosphatase PP4 is involved in NHEJ-mediated repair of DNA double-strand breaks.Cell Cycle 2012, 11:14, 2643-2649.SCI IF:5.359 【全文下载】
  • 真菌多样性及系统学研究相关成果 【全文下载】
  • 水生物互作的过程、机理及生态效应研究相关成果 【全文下载】